Chuyển toàn bộ dữ liệu một cột sang kiểu số trong Excel

Để chuyển toàn bộ dữ liệu một cột (tất cả các dòng) sang kiểu số trong Excel ta thực hiện như sau:

Bước 1: Kích chuột phải vào cột  cần chuyển dữ liệu (kích chuột phải vào tên cột: A,B,C,D,...để chọn cả cột)

Bước 2: Chọn Format Cells -> Chọn kiểu số và định dạng số. Ví dụ như hình:

Bước 3: Vào menu Data -> Chọn Text to Columns


Bấm Next


Bấm Next


Bấm Finish

Kết quả như sau

Kết quả sau khi hoàn thành chuyển dữ liệu


Đăng nhận xét

Tin liên quan